គណនីសន្សំ SAVINGS PLUS

គណនីសន្សំ Savings Plus

លក្ខណៈពិសេសរបស់គណនីសន្សំ Saving Plus គឺភាពបត់បែន។ គណនីសន្សំនេះផ្តល់ឲ្យលោកអ្នកទាំង ការប្រាក់សន្សំ និងមិនមានរយៈពេលបង្ខាំងទឹកប្រាក់ ដែលអនុញ្ញាតឲ្យលោកអ្នកធ្វើប្រតិបតិ្តការសាច់ប្រាក់ភ្លាមៗ បានគ្រប់ពេល។ លោកអ្នកនឹងទទួលបានការប្រាក់កាន់តែខ្ពស់ ប្រសិនបើចំនួនទឹកប្រាក់សន្សំកាន់តែច្រើន។

តារាងការប្រាក់គណនីសន្សំ Savings Plus ដែលយើងខ្ញុំផ្តល់ជូននាពេលបច្ចុប្បន្ន

Period

0 - 1,000 USD

1,000 - 25,000 USD

25,000 - 50,000 USD

50,000 - 100,000 USD

> 100,000 USD

10 Years

0.00%

1.00%

1.25%

1.50%

2.00%

គណនីដែលទទួលបានការប្រាក់ផ្សេងទៀត៖ ចំនួនអត្រាការប្រាក់ទទួលបានអាស្រ័យលើសមតុល្យ ទឹកប្រាក់ក្នុងគណនី។ លោកអ្នកអាចធ្វើការស្នើសុំលក្ខខណ្ឌលម្អិតដើម្បីត្រួតពិនិត្យ សម្រាប់គណនីសន្សំទូទៅ។

ត្រៀមនឹងបើកគណនីសន្សំ? ទូរសព្ទមកលេខ 1800 20 1234 (ឥតគិតថ្លៃ) ដើម្បីណាត់ជួប ឬ⁣ជជែកពិភាក្សាជាមួយ ប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងនៅបណ្តាសាខាដែលនៅជិតលោកអ្នក។

សូមចុច Follow ពួកយើងនៅលើបណ្តាញសង្គម

BRED Bank Cambodia Plc | Registration 00002982
Head Office: No. 30, Preah Norodom Boulevard Sangkat Phsar Thmey 3, Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia
1800 20 1234 | +855 (0)23 999 222 | www.bredcambodia.com