គណនីសន្សំមានកាលកំណត់

គណនីសន្សំមានកាលកំណត់

គណនីសន្សំមានកាលកំណត់ មានលក្ខណៈពិសេសដើម្បីទទួលបានទឹកប្រាក់សន្សំច្រើនត្រឡប់មកវិញក្នុងលក្ខខណ្ឌ សន្សំរយៈពេលខ្លី។ ដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកមានកញ្ចប់ទឹកប្រាក់ដែលមិនទាន់មានការចាំបាច់ត្រូវប្រើ លោកអ្នកអាចដាក់សន្សំក្នុងរយៈពេលកំណត់ព្រមព្រៀងណាមួយដើម្បីទទួលបានការប្រាក់កាន់តែពិសេស។ លក្ខខណ្ឌនៃរយៈពេលសន្សំមានចាប់ពី 3ខែ ទៅដល់ 3ឆ្នាំ ហើយលោកអ្នកអាចសន្សំជាប្រាក់រៀល ប្រាក់ដុល្លារ ប្រាក់អឺរ៉ូ ឬប្រាក់បាត។

តារាងជម្រើសគណនីសន្សំ និងអត្រាការប្រាក់ដែលយើងខ្ញុំផ្តល់ជូននាពេលបច្ចុប្បន្ន

Interest Paid at Maturity

Time

3 Months

6 Months

12 Months

24 Months

36 Months

USD

1.40%

2.33%

3.50%

3.97%

4.20%

KHR

1.80%

3.00%

4.50%

5.10%

5.40%

EUR

0.50%

0.70%

1.00%

1.20%

1.40%

THB

1.40%

2.33%

3.50%

3.97%

4.20%

Interest Paid at Maturity

Time

3 Months

6 Months

12 Months

24 Months

36 Months

USD

1.40%

2.33%

3.50%

3.97%

4.20%

KHR

1.80%

3.00%

4.50%

5.10%

5.40%

Interest Paid at Maturity

Time

3 Months

6 Months

12 Months

24 Months

36 Months

EUR

0.50%

0.70%

1.00%

1.20%

1.40%

THB

1.40%

2.33%

3.50%

3.97%

4.20%

គណនីសន្សំមានកាលកំណត់៖ អត្រាការប្រាក់អាចមានភាពប្រែប្រួលទៅតាមពេលវេលាជាក់ស្តែង។

សមតុល្យអប្បបរមាដើម្បីបើកគណនីគឺ ១០០០ ដុល្លារ។

ទទួលការផាកពិន័យក្នុងករណីបិទគណនីមុនកាលកំណត់។ ជម្រើសទទួលយកការប្រាក់ (យកមុន ប្រចាំខែ ឬនៅចុងកាលកំណត់)

ត្រៀមនឹងបើកគណនីសន្សំ? ទូរសព្ទមកលេខ 1800 20 1234 (ឥតគិតថ្លៃ) ដើម្បីណាត់ជួប ឬ⁣ជជែកពិភាក្សាជាមួយ ប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងនៅបណ្តាសាខាដែលនៅជិតលោកអ្នក។

សូមចុច Follow ពួកយើងនៅលើបណ្តាញសង្គម

BRED Bank Cambodia Plc | Registration 00002982
Head Office: No. 30, Preah Norodom Boulevard Sangkat Phsar Thmey 3, Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia
1800 20 1234 | +855 (0)23 999 222 | www.bredcambodia.com