គណនី កសាងអនាគតរបស់អ្នក

គណនី កសាងអនាគតអ្នក 3, 5 និង 10

គណនី កសាងអនាគតរបស់អ្នក ល្អសម្រាប់ការសន្សំទៀងទាត់រយៈពេលវែង។ ជាមួយនឹងជម្រើសរយៈពេលសន្សំ 3ឆ្នាំ 5ឆ្នាំ និង10ឆ្នាំ លោកអ្នកនឹងទទួលបានការប្រាក់កាន់តែខ្ពស់ ប្រសិនបើរយៈពេលនៃការសន្សំកាន់តែយូរ។

តារាងការប្រាក់ដែលយើងខ្ញុំផ្តល់ជូននាពេលបច្ចុប្បន្ន

Period

KHR Rate %

USD Rate %

3 Years

5.0%

4.2%

5 Years

6.0%

4.9%

10 Years

6.5%

5.0%

គណនី កសាងអនាគតរបស់អ្នក៖ អត្រាការប្រាក់ថេរ អនុវត្តសម្រាប់រយៈកាលពេញលេញ។ 

ប្រាក់បញ្ញើសន្សំប្រចាំខែត្រូវបានអនុវត្តដើម្បីធានាអត្រាការប្រាក់ដែលបានព្រមព្រៀង។

Period

3 Years

5 Years

10 Years

KHR Rate %

5.0%

6.0%

6.5%

USD Rate %

4.2%

4.9%

5.0%

គណនី កសាងអនាគតរបស់អ្នក៖ អត្រាការប្រាក់ថេរ អនុវត្តសម្រាប់រយៈកាលពេញលេញ។ 

ប្រាក់បញ្ញើសន្សំប្រចាំខែត្រូវបានអនុវត្តដើម្បីធានាអត្រាការប្រាក់ដែលបានព្រមព្រៀង។

ត្រៀមនឹងបើកគណនីសន្សំ? ទូរសព្ទមកលេខ 1800 20 1234 (ឥតគិតថ្លៃ) ដើម្បីណាត់ជួប ឬ⁣ជជែកពិភាក្សាជាមួយ ប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងនៅបណ្តាសាខាដែលនៅជិតលោកអ្នក។

សូមចុច Follow ពួកយើងនៅលើបណ្តាញសង្គម

BRED Bank Cambodia Plc | Registration 00002982
Head Office: No. 30, Preah Norodom Boulevard Sangkat Phsar Thmey 3, Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia
1800 20 1234 | +855 (0)23 999 222 | www.bredcambodia.com